Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

REFUNDACJA od 01.07.2014

 

Komunikat

W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 września 2019r. w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia oraz w zakresie refundacji wynagrodzeń informujemy, że:

 1. Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia br. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia od dnia 1 września br. stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników wzrastają o 1 punkt procentowy i wynoszą odpowiednio 5% w I klasie, 6% w II klasie i 7% w III klasie. Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4 %.
 2.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r.(Dz.U. 2019, poz.1395) pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019r., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w  §5a i 5b rozporządzenia.
 3. Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.
 4. Nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej podwyższone stawki od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do jednostki, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym FP na dany rok.

              POBIERZ WNIOSEK O ANEKS DO UMOWY

 


 

WAŻNE INFORMACJE

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


ZMIANY W PRZEPISACH

Jakie zmiany czekają Pracodawców ?

Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.  


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
  w wojewódzkim dzienniku urzędowym – LISTA ZAWODÓW REFUNDOWANYCH
 • spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

 

Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.

Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi. 

 


 PRACODAWCO!

Po 1 lipca 2014 roku do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników należy dołączyć podpisaną umowę z młodocianym pracownikiem, co stanowi zmianę w stosunku do dotychczasowej sytuacji, gdy wniosek składano przed zatrudnieniem pracownika młodocianego.


 JAK PODPISAĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ ?

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:
 1. druk wniosku o zawarcie umowy,
 2. oświadczenie dotyczące zatrudnienia po zakończonej umowie,
 3. informacja dodatkowa niezbędna do zawarcia umowy o refundację,
 4. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 6. dokumenty instruktora praktycznej nauki zawodu (pedagogiczne i zawodowe),
 7. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 8. umowę z pracownikiem młodocianym,
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy umów pracowników młodocianych zawartych do 24.05.2018 r.)
 10. Upoważnienie do dokonywania korekt finansowych

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka firmowa, data, podpis).

POBIERZ AKTUALNY WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY:

wniosek_o_zawarcie_umowy_o_refundacje_2014.pdf

wniosek_o_zawarcie_umowy_o_refundacje_2014.rtf

Upoważnienie do dokonywania korekt finansowych

POBIERZ FORMULARZ O POMOCY DE MINIMIS

Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(do pobrania poniżej)

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de mini.pdfdf

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

   

Śląska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:

a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);

b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego; 
 • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
  w danym zawodzie przez młodocianego;
 • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

POBIERZ WZÓR UMOWY Z PRACOWNIKIEM MŁODOCIANYM

Umowa z pracownikiem mlodocianym.docx

Umowa z młodocianym pracownikiem.pdf

 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Wykaz_orzymanej_pomocy_de_minimis.pdf

Wykaz_orzymanej_pomocy_de_minimis.doc

 


 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

(dotyczy umów zawartych od 01.07.2014)

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,
- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

(do umów zawartych od 01.07.2014)

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

(dotyczy umów zawartych do 30.06.2014)

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,
- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51”)
- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA)
- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

 „Przykład_wypełniania_wniosku_o_refundacje_pobierz”.doc

 


Stawki refundowanego wynagrodzenia pracowników młodocianych

 DO POBRANIA:

STAWKI WYNAGRODZENIA 2019/2020

 


 

DANE KONTAKTOWE:

Na terenie Województwa Śląskiego refundacja jest prowadzona przez:

Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach
40-950 Katowice, ul.Plac Grunwaldzki 8-10
tel. (32) 209-08-63 / 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski są przyjmowane od pracodawców z terenu danego powiatu przez podane poniżej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
43-300 Bielsko Biała, ul. Kosynierów 20
Tel/fax: 033- 822-04-34, 033-822-15-25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor CEiPM  Agnieszka Rusin

Powiaty: Bielsko-Bialski, Cieszyński, Żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al.Niepodległości 20/22
Tel. (0-34) 363-30-58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor CEiPM Mirosław Gajda

Powiaty: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
40-950 Katowice, ul.Plac Grunwaldzki 8-10
Tel.: 32 353-05-53
Fax: 32 258-19-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Dyrektor CEiPM Halina Koprowska

Powiaty: Katowice, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Bieruń, Jaworzno, Mysłowice, Zawiercie, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Swiętochłowice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Pszczyna, Mikołów, Żory.


PODSTAWA PRAWNA: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 

PLIKI DO POBRANIA:

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info