Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty Pracy

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

Zastępca Głównego Księgowego

Praca od 01.01.2018

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracami zespołu Finansowo-Księgowego. 
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych oraz ustalenia faktycznego stanu finansowego i majątkowego jednostki 
 • Rozliczenie funduszu płac. 
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (raporty, bilanse) oraz opracowanie informacji z wykonania budżetu. 
 • Opracowanie projektu budżetu jednostki. 
 • Pełnienie zastępstwa głównego księgowego. 

Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT 7.

 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Analizowanie warunków finansowych zawieranych przez jednostkę umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.
 • Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją planu, finansowego, w celu uniknięcia zagrożeń jego przekroczenia lub niewykonania.
 • Zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

 Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
 i finansowych z planem finansowym oraz wstępna kontrola kompletności
i rzetelności dokumentów tych operacji.

Opracowywanie projektów budżetu i planów finansowych oraz harmonogramów przewidywanych dochodów i wydatków w ujęciu rocznym.

 

 Warunki pracy 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
 • Praca administracyjno-biurowa. 
 • Użytkowanie sprzętu biurowego. 
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 
 • Praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo-księgowym. 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 

 • Wykształcenie: ukończone wyższe studia magisterskie o kierunku 
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy : 10 lat doświadczenia zawodowego
  w księgowości oraz 5 lat w kierowaniu zespołem  pracowniczym 
 • Osoba spełniająca wymogi a art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych 
 • Pozostałe wymagania niezbędne: 
 • Bardzo dobra znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnych ubezp. zdrowotnych oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, znajomość rozliczania projektów unijnych 
 • Rzetelność i terminowość. 
 • Zorientowanie na osiąganie celów. 
 • Umiejętność organizacji pracy. 
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe. 
 • Kompetencje z zakresu zarządzania personelem (kierowanie: delegowanie i kontrola, motywowanie i przekazywanie informacji zwrotnej ; inicjowanie współpracy i uczenie innych) 
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej 
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność 
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. 

Wymagania dodatkowe 

 • Znajomość obsługi programów: Trezor, QNT 

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
Termin składania dokumentów do dnia 15.12.2017 r.
Oferty złożone po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Pośrednik pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Siemianowicach Śląskich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach,
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty pracy,
 • kierowanie do pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
 • organizowanie giełd pracy i targów pracy,
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy,
  z pracodawcami,
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzież oraz osobami poszukującymi pracy.
 • Obsługa komputera.
 • Mile widziane  doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy.

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo.
 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Warunki płacy ok. 2 100,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy
  od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Punktu Pośrednictwa Pracy w Siemianowicach Śląskich, ul. św. Barbary 2b

 

Doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Katowicach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Działania w ramach usługi poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy,
 • promowanie i przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej oraz postaw przedsiębiorczości,
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowanie indywidualnych planów działania,
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwości kształcenia, szkolenia, w poszukiwanych zawodach na lokalnym rynku pracy,
 • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz
  z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Karier,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe)
 • Umiejętność pracy z grupami młodzieży i osobami poszukującymi pracy.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • obsługa komputera.
 • Otwartość i kreatywność.

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Umowa o pracę na okres próbny.
 • Warunki płacy ok. 2 100,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Młodzieżowego Centrum Kariery
  w Katowicach, ul. Pl. Grunwaldzki 8-10

 
Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy z młodzieżą.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 

Od  12 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Miejsce składania dokumentów: 

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10,   ( parter , pokój Nr 43) – Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pośrednika pracy” lub „Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego”. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Katowicach, tel: 32 209-08-59.
 

Dodatkowe informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info