Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty Pracy

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

Zastępca Głównego Księgowego

Praca od 01.01.2018

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Kierowanie pracami zespołu Finansowo-Księgowego. 
  • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych oraz ustalenia faktycznego stanu finansowego i majątkowego jednostki 
  • Rozliczenie funduszu płac. 
  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (raporty, bilanse) oraz opracowanie informacji z wykonania budżetu. 
  • Opracowanie projektu budżetu jednostki. 
  • Pełnienie zastępstwa głównego księgowego. 

Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT 7.

  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  • Analizowanie warunków finansowych zawieranych przez jednostkę umów oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.
  • Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją planu, finansowego, w celu uniknięcia zagrożeń jego przekroczenia lub niewykonania.
  • Zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

 Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
 i finansowych z planem finansowym oraz wstępna kontrola kompletności
i rzetelności dokumentów tych operacji.

Opracowywanie projektów budżetu i planów finansowych oraz harmonogramów przewidywanych dochodów i wydatków w ujęciu rocznym.

 

 Warunki pracy 

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
  • Praca administracyjno-biurowa. 
  • Użytkowanie sprzętu biurowego. 
  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 
  • Praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo-księgowym. 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 

  • Wykształcenie: ukończone wyższe studia magisterskie o kierunku 
  • Doświadczenie zawodowe/staż pracy : 10 lat doświadczenia zawodowego
    w księgowości oraz 5 lat w kierowaniu zespołem  pracowniczym 
  • Osoba spełniająca wymogi a art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych 
  • Pozostałe wymagania niezbędne: 
  • Bardzo dobra znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnych ubezp. zdrowotnych oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, znajomość rozliczania projektów unijnych 
  • Rzetelność i terminowość. 
  • Zorientowanie na osiąganie celów. 
  • Umiejętność organizacji pracy. 
  • Otwartość na doskonalenie zawodowe. 
  • Kompetencje z zakresu zarządzania personelem (kierowanie: delegowanie i kontrola, motywowanie i przekazywanie informacji zwrotnej ; inicjowanie współpracy i uczenie innych) 
  • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej 
  • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność 
  • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. 

Wymagania dodatkowe 

  • Znajomość obsługi programów: Trezor, QNT 

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
Termin składania dokumentów do dnia 15.12.2017 r.
Oferty złożone po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Pośrednik pracy w MCK LUBLINIEC

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • pozyskiwanie ofert pracy,
  • prowadzenie banku danych o pracodawcach,
  • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty pracy,
  • kierowanie do pracy,
  • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
  • organizowanie giełd pracy i targów pracy,
  • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy,
    z pracodawcami,
  • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

  • Dyspozycyjność.
  • Otwartość i kreatywność.
  • Umiejętność pracy z młodzież oraz osobami poszukującymi pracy.
  • Obsługa komputera.
  • Mile widziane  doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy.

Warunki pracy:

  • Umowa o pracę na okres próbny, zatrudnienie od 19.02.2018
  • Pełny wymiar czasu pracy.
  • Warunki płacy ok. 2 100,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy
    od 5 – 20 %.
  • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
    i szkodliwych warunków pracy.
  • Miejsce świadczenia pracy: siedziba  MCK Lubliniec ul. Piłsudskiego 9, 42-700 Lubliniec

 

Wychowawca w OSIW „Relaks” Wiśle  ½ etatu

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- list motywacyjny i CV,

- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie świadectw pracy,

Obowiązki:

  • Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki.
  • Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych z dotyczących planowania i dokumentowania  przeprowadzonych zajęć.
  • Realizacja zajęć wychowawczych
  • Kompletowanie dokumentacji uczestników.
  • Opracowanie i bieżące prowadzenie charakterystyki uczestników.
  • Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań , sekcji zadaniowych.
  • Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki własnej uczestników.
  • Przeprowadzanie rozmów wychowawczych z uczniami z udziałem rodziców,  pracodawców, nauczycieli.
  • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprez kulturalno - oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.
  • Działania związane z realizacją programów i projektów europejskich wynikających  z głównych kierunków działalności  jednostki organizacyjnej

 

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Szkolenia i Wychowania "Relaks"
ul.11 - Listopada 35,43-460 Wisła

 

Warunki pracy:

  • Umowa o pracę na okres próbny
  • 0,5 etatu czasu pracy.
  • Warunki płacy ok. 1 010,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek funkcyjny +

dodatek  stażowy  od 5 – 20 %.Dodatkowe informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info