Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, w dużej części  z rodzin dysfunkcyjnych - niepełnych, zubożałych, poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki, wymagająca oddziaływań wychowawczych i kształcenia zawodowego warunkującego samodzielny start w dorosłe życie, jest rekrutowana do 13 jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym: Hufców Pracy, Środowiskowego Hufca Pracy i Ośrodków Szkolenia i Wychowania. 

 Wymienione powyżej placówki są w coraz większym stopniu placówkami otwartymi na lokalne środowisko, których celem jest coraz większy udział miejscowej młodzieży w różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez kadrę wychowawczą przy współpracy władz samorządowych. W roku szkolnym 2018/2019 w jednostkach organizacyjnych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, procesem kształcenia i wychowania objęto 2500 uczestników. Młodzież ta została skierowana do placówek OHP przez kuratorów, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńcze, Sądy dla nieletnich i Domy Dziecka. W stosunku do tej młodzieży realizowany przez lata i na bieżąco modyfikowany  skuteczny system kształcenia, wychowania i socjalizacji. Stosownie do posiadanej wiedzy uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie ogólne na poziomie: 

- VII, VIII klasy szkoły podstawowej dla dorosłych,

- III klasy gimnazjum dla dorosłych,

 - szkoły branżowej I stopnia,

 - szkolenia kursowego

 W ramach przygotowania zawodowego uczestnicy OHP zostają zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. W związku z czym otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. 


Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami - małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rzemiosłem – oferta OHP w zakresie szkolenia zawodowego jest bardzo różnorodna, co umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku w OHP młodzież zdobywa przygotowanie zawodowe w ponad 40 zawodach . Oferta ta jest zgodna z zapotrzebowaniem na konkretnych pracowników na lokalnym rynku pracy, również poprzez fakt, iż pracodawca zgłasza taką potrzebę i szkoli młodego człowieka u siebie, a później zatrudnia go na stałe. Oferta kształcenia zawodowego, prowadzonego przez OHP wzbogacona jest o funkcjonowanie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.

 Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP:

 1) pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje zawodowe i doradzają  wybór zawodu),

 2) pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia 

mu  wynagrodzenie oraz ubezpieczenie, 

 3) skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (szkoły branżowej I stopnia, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych): w przypadku pobierania nauki w szkole podstawowej dla dorosłych i gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy, nauka w szkole branżowej I stopnia kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji; egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest bezpłatny,

4) ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych form zainteresowań

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info